Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Projekty

Teritoriální pakt zaměstnanosti Kraje Vysočina

Efektivní platforma spolupráce v oblasti zaměstnanosti, problémů regionálního trhu práce, včetně zajištění činností observatoře trhu práce na území Kraje Vysočina.

Cíle paktu zaměstnanosti:

Realizovat strategickou a komunikační platformu pro konkrétní a partnerskou spolupráci podnikatelů, škol a veřejných institucí.

Zajišťovat relevantní informace o vývoji na trhu práce a tento vývoj cílenými, koordinovanými a včasnými opatřeními ovlivňovat.

Hlavním cílem Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina je realizace aktivit a aplikace efektivních komplexních opatření v oblasti regionálního trhu práce a zaměstnanosti, vedoucích k rozvoji konkurenceschopnosti Kraje Vysočina.

Oblasti spolupráce:

 • Sběr informací, analýzy a prognózy související se situací na trhu práce
 • Sběr informací, analýzy a prognózy související s ekonomickým vývojem především Kraje Vysočina
 • Problematiku rozvoje lidských zdrojů, včetně školství, dalšího vzdělávání, rekvalifikací a celoživotního vzdělávání především v Kraji Vysočina
 • Rozvoj spolupráce škola – firma
 • Agendu související s kariérním poradenstvím
 • Poradenské a informační činnosti v oblasti zaměstnávání
 • Aktivity na podporu zvýšení uplatnění a zaměstnatelnosti na trhu práce s důrazem na odborné kompetence a prevenci nezaměstnanosti
 • Motivační a rekvalifikační aktivity
 • Slaďování poptávky a nabídky na trhu práce se zaměřením na predikci vývoje pracovních příležitostí
 • Vytváření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí pro obyvatele Kraje Vysočina
 • Přípravu koncepčních dokumentů v oblasti strategie zaměstnanosti
 • Vytváření podmínek pro aplikaci navržených strategií prostřednictvím střednědobých integrovaných programů a synergicky fungujících projektů
 • Zefektivnění spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru
 • Další aktivity, které si vyhradí Rada paktu nebo se souhlasem Rady paktu Výkonný výbor paktu a jsou v souladu s cíli platformy

Teritoriální pakt zaměstnanosti Kraje Vysočina bude usilovat o spolupráci s dalšími subjekty, které budou mít zájem účinně přispět k dosažení cíle stanoveného  v čl. II této dohody.

Orgány paktu – úrovně spolupráce

Rada paktu:

Rada paktu je vrcholnou úrovní Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina, která rozhoduje o jeho cílech, směřování a možných výstupech. Rada strategicky řídí a schvaluje koncepční dokumenty a navržené strategie, včetně monitoringu jejich realizace. Navrhuje a prosazuje systémová opatření.  Je tvořena vždy 1 představitelem každé ze stran dohody. Každá ze stran dohody rovněž jmenuje i zástupce svého představitele v Radě paktu.

Výkonný výbor paktu:

Výkonný výbor paktu je realizační a operativní úrovní Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina a je pověřen výkonnými pravomocemi. Tvořen je vždy 1 představitelem každé ze stran dohody. Každá ze stran dohody rovněž jmenuje i zástupce svého představitele ve Výkonném výboru.

Členové paktu:

Kraj Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Úřad práce České republiky                                

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Vysočina Education

Českomoravská konfederace odborových svazů